Współpraca

„Kolorowa Szkoła” Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce oraz Niepubliczne Gimnazjum w Ostrołęce uczestniczyły w Rządowym programie wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „BEZPIECZNA +”.

15 grudnia 2015r. odbyło się podsumowanie projektu w formie przedstawienia pt. „Bezpieczna droga do babci” przygotowanego przez uczniów „Kolorowej Szkoły” Niepublicznej Szkoły Podstawowej. Natomiast uczniowie Niepublicznego Gimnazjum przygotowali prezentację multimedialną zawierającą dokumentację zdjęciową z przeprowadzonych zajęć – mówiła Joanna Saj nauczyciel oligofrenopedagog.

Uczniowie niepełnosprawni dowiedzieli się jak radzić sobie w sytuacjach niebezpiecznych, na które są narażeni w codziennym życiu, takich jak: wezwanie pierwszej pomocy podczas wypadku, pożaru; udzielenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej; prawidłowe przejście przez jezdnię; zagrożenia wynikające ze środków chemicznych oraz wiele innych. Podopieczni z dużym zaciekawieniem oraz zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach – informuje Karolina Judyta Kozłowska nauczyciel oligofreonopedagog.
W ramach projektu odbyły się warsztaty edukacyjne obejmujące - wyjście do Komendy Miejskiej w Ostrołęce, wycieczkę do Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce, spotkanie w szkole z: policjantem, strażakiem, ratownikiem medycznym oraz ratownikiem wodnym. W wyjściach pomagali uczniowie/wolontariusze z ZSZ nr 3 w Ostrołęce – mówiła Karolina Judyta Kozłowska nauczyciel oligofrenopedagog.

„Bezpieczna +” kładła nacisk na kluczowe elementy związane z bezpieczeństwem uczniów zarówno w szkole jak i poza nią oraz budowała pozytywny klimat szkoły. Działania planowane w ramach Programu były ukierunkowane na podnoszenie kompetencji związanych z bezpieczeństwem wszystkich osób tworzących środowisko szkolne i sprzyjających współpracy z miejskimi jednostkami (Straż, Policja). W ramach projektu szkoły zostały wyposażone w: pomoce dydaktyczne, drukarkę, laptopa, rzutnik i ekran. - informuje Małgorzata Szafrańska prezes Stowarzyszenia „Dajmy razem szansę”.

Zadaniem szkoły jest nie tylko zapewnienie uczniom, rodzicom i nauczycielom bezpieczeństwa na terenie szkoły, ale wyposażenie wszystkich osób tworzących środowisko szkolne w wiedzę i kompetencje np. „Jak porozumieć się z uczniem niemówiącym?” – w szkole wykorzystywane są alternatywne i wspomagające metody komunikacji AAC. Podczas zajęć i wyjść w ramach "Bezpiecznej +" uczniowie korzystali z tego to, co pomaga im być aktywnym i zrozumianym przez drugą osobę tj. osobiste książki do komunikacji, tablety, komunikatory, Step by Stepy, Go Talki, piktogramy - informuje Małgorzata Szafrańska prezes Stowarzyszenia „Dajmy razem szansę”.

Bardzo serdecznie dziękujemy
zaproszonym gościom za przybycie i chęć udziału w projekcie.

 

 

W dniach 14 – 15 listopada 2015 r. w siedzibie „Kolorowej Szkoły” Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Ostrołęce przy ulicy Poznańskiej 34/36 odbyło się szkolenie pt.: Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC).

Kurs poprowadziła Pani Ewa Przebinda pedagog i logopeda, terapeutka AAC, absolwentka podyplomowych studiów Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie). Współautor programu do komunikacji wspomagającej MÓWik.

 

Szkolenie było dofinansowane ze środków Stowarzyszenia "Dajmy razem szansę"
i Urzędu Miasta Ostrołęki w ramach konkursu ofert skierowanego do organizacji pozarządowych.

 W dniach 3 - 4 sierpnia 2015r. w siedzibie „Kolorowej Szkoły” Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Ostrołęce odbyło się szkolenie pt. „Edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym”. Szkolenie poprowadził Pan Maciej Baraniewicz.

Kurs kierowany był do nauczycieli, terapeutów i osób pracujących z uczniami z głęboką wieloraką niepełnosprawnością - informuje Beata Odzijewicz.

Uczestnicy szkolenia zdobyli wiedzę z zakresu:

  • sposobu i specyfiki tworzenia diagnozy umiejętności funkcjonalnych ucznia z głębokim upośledzeniem umysłowym;
  • narzędzi służących ocenie możliwości komunikacyjnych;
  • sposobu minimalizowania błędów diagnostycznych;
  • umiejętności obserwacji, opisu i analizy zachowań komunikacyjnych ucznia na podstawie materiału filmowego;
  • dokonania interpretacji zachowań własnego ucznia korzystając z pomocy prowadzącego oraz innych uczestników szkolenia;
  • komunikacji intencjonalnej.

Szkolenie było dofinansowane ze środków Stowarzyszenia "Dajmy razem szansę" i Urzędu Miasta Ostrołęki w ramach konkursu ofert skierowanego do organizacji pozarządowych.

 

 

 Pozyskanie środków z dotacji

 W ramach umowy Nr WRP/000233/07/D/SDRS zawartej w dniu 08.12.2014r. w Ostrołęce pomiędzy:

1. Miastem Ostrołęka, które reprezentują: - Janusz Kotowski – Prezydent Miasta Ostrołęka, - Ewa A. Waszkiewicz – Sznytel – Skarbnik Miasta Ostrołęki

2. Stowarzyszeniem „Dajmy razem szansę”, które reprezentuje: - Małgorzata Szafrańska – Prezes Stowarzyszenia

Przedmiotem umowy było dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, w ramach obszaru „B”, programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II”

Dofinansowaniem objęto:

a) wymianę i wyrównanie posadzki z tworzyw sztucznych na korytarzu, dostawę i montaż poręczy ściennych systemowych ( 10 449,96 zł),

b) zakup zestawu do komunikacji alternatywnej MÓWik PRO 1.23 a + Samsung Galaxy Tablet 2 szt. ( 4 980,00 zł),

c) zakup komunikatora - iTalk 2 z poziomami 1szt. (1 099,00 zł),

d) zakup programu Boardmaker 1 szt. (1 399,00 zł).

 

Program "Mleko w szkole"

Każde dziecko w roku szkolnym 2014/2015 otrzymuje bezpłatnie kartonik białego mleka. Celem programu „Mleko w szkole” jest kształtowanie wśród

dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.

Darczyńca: "ADAM-POL" Adam Poleski Wyszków

 

 W dniach 13 - 14 czerwca 2014 r. w siedzibie „Kolorowej Szkoły” Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ostrołęce odbyło się szkolenie pt. „MAKATON system gestów i znaków – poziom podstawowy I”. Szkolenie poprowadziła Pani mgr Jolanta Szwiec-Kolanko – Instruktor metody Makaton Program Rozwoju Komunikacji. Szkolenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie „Dajmy razem szansę” w ramach działania publicznego pt. „Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby. Organizowanie szkolenia - Makaton - system gestów” i współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Ostrołęki.

 

porozumienie

01.10.2012 r. w Ostrołęce zostało zawarte porozumienie pomiędzy Zakładem Karnym w Przytułach Starych reprezentowanym przez Panią Dyrektor mjr mgr Elżbietę Jankowską oraz Stowarzyszeniem "Dajmy razem szansę" w Ostrołęce reprezentowanym przez Panią Prezes mgr Małgorzatę Szafrańską.
Stowarzyszenie "Dajmy razem szansę" jest organem prowadzącym "Kolorową Szkołę" Niepubliczną Szkołę Podstawową.

  

 

teatr2Teatr "POPERA"
Edukacyjne spektakle muzyczne - to nauka przez zabawę, kształcenie dzieci
i promowanie kultury wysokiej.
Teatr kreuje nowy styl muzyczny łączący muzykę klasyczną z muzyką rozrywkową. 
  

 

 ockOstrołęckie Centrum Kultury zaprosiło uczniów "Kolorowej Szkoły" do współpracy w dziedzinie upowszechniania kultury filmowej w roku szkolnym 2012/2013 w ramach Akademii Edukacji Filmowej.
Zajęcia odbywają się w Kinie "Jantar" w stałe dni tygodnia,raz w miesiącu - razem 4 spotkania w semestrze (8 w roku).Szkoła Podstawowa: 15 X, 5 XI, 10 XII, 14 I, 11 II, 11 III, 8 IV, 20 V

       

 

 

Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży uczęszczających do "Kolorowej Szkoły" - to propozycja zajęć pozalekcyjnych, która ma na celu pobudzenie zainteresowań a tym samym rozwój uczniów. Przygotowanie i udział w przedstawieniach aktywizują dzieci, skłaniają do podejmowania zadań - mówiła prowadząca warsztaty Anna Romejko. Uczniowie poprzez zabawę w "Teatr" uczą się wrażliwości i wyrażania własnych emocji.
 
Oferta edukacyjna dotyczy sfinansowania ze środków Miasta Ostrołęka warsztatów teatralnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej uczęszczającej do "Kolorowej Szkoły" Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ostrołęce. Grupa teatralna obejmuje ośmioro dzieci w wieku od ośmiu do piętnastu lat - mówiła wicedyrektor Małgorzata Szafrańska.
Termin realizacji zajęć (trzy miesiące) od października do grudnia.
Miejsce: ul. Poznańska 34/36, 07 - 410 Ostrołęka.

  

 

 

 

Dnia 30 sierpnia w Warszawie została zawarta umowa o dofinansowanie projektu: Szansa dla wszystkich! w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy:
Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa:
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
a
Stowarzyszeniem "Dajmy razem szansę".
Okres realizacji projektu: rok szkolny 2013/2014
Wsparciem zostają objęci uczniowie "Kolorowej Szkoły" Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Ostrołęce:
- zajęcia dodatkowe: muzykoterapia, logopedia (wartość 13 440,00 zł.);
- doposażenie bazy dydaktycznej szkoły (wartość 16 470,00 zł.)

 

 Ostrołęckie Centrum Kultury zaprosiło uczniów "Kolorowej Szkoły" do współpracy w dziedzinie upowszechniania kultury filmowej w roku szkolnym 2013/2014 w ramach Akademii Edukacji Filmowej.

Zajęcia Akademii Edukacji Filmowej odbywać się będą w Kinie "Jantar"
w stałe dni tygodnia, raz w miesiącu: 28 X, 18 XI, 16 XII, 20 I, 10 II, 10 III, 7 IV, 19 V.

Najczęściej czytane

Kontakt

"Kolorowa Szkoła"
Niepubliczna Szkoła Podstawowa

 ul. Poznańska 34/36
07-409 Ostrołęka

tel. 508 86 18 55

Kronika - 2016/2017

Kronika - 2017/2018

Kronika - 2015/2016


Kronika - 2018/2019

Kronika - 2014/2015

Kronika - 2019/2020

Kronika - 2013/2014

Kronika - 2020/2021

Kronika - 2012/2013

Kronika - 2021/2022